Bộ GDĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới (30/12/2018)

       Chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm Chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 88/2014/QH13, Chương trình giáo dục phổ thông mới được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

                                                              Quang cảnh họp báo

         Nội dung giáo dục ở cấp Tiểu học bao gồm 11 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm) và 2 môn học tự chọn (Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (ở lớp 1, lớp 2)). Thời lượng giáo dục 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học; mỗi tiết học 35 phút (có hướng dẫn cho các trường chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày).

         Nội dung giáo dục cấp Trung học cơ sở bao gồm 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục công dân; Lịch sử và Địa lí; Khoa học tự nhiên; Công nghệ; Tin học; Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương) và 2 môn học tự chọn (Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2). Thời lượng giáo dục 1 buổi/ngày, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút (có hướng dẫn các trường đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày).

         Nội dung giáo dục cấp Trung học phổ thông gồm 7 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (Ngữ văn; Toán;Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương); 2 môn học tự chọn (Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2); 5 môn học lựa chọn từ 3 nhóm môn học (mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học): Nhóm môn khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật); Nhóm môn khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học, Sinh học); Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật). Thời lượng giáo dục 1 buổi/ngày, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút (có hướng dẫn các trường đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày).

 

     Chương trình giáo dục phổ thông mới đã đáp ứng nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 29-NQ/TW là "Xây dựng và chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn".

         Thực hiện mục tiêu "Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn", đối với mỗi môn học, việc lựa chọn, sắp xếp nội dung giáo dục bảo đảm sự tinh giản, gắn với thực tiễn, tạo thuận lợi cho việc thực thi các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

         Thực hiện mục tiêu "phân luồng mạnh sau trung học cơ sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng", nội dung giáo dục được xây dựng theo hướng tích hợp ở các cấp học dưới và phân hóa theo định hướng nghề nghiệp ở cấp học trên để tạo thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động dạy học gắn với thực tiễn, qua đó phát triển năng lực học sinh.

         Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, trên cơ sở kết quả xây dựng chương trình, tình hình chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện đổi mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện lộ trình áp dụng chương trình mới như sau: Năm học 2020-2021 đối với lớp 1; năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

         Để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu để Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện thực hiện.

         Trên cơ sở Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, ngày 06/02/2017, Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đã ký kết Hiệp định số 5857-VN tài trợ cho "Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông" (Chương trình ETEP).

         Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; xây dựng dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm thông qua bộ chỉ số đánh giá năng lực đào tạo của các trường sư phạm do Chương trình ETEP đang hoàn thiện; tổ chức nhiều cuộc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo hướng tiếp cận với những nội dung đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Các trường sư phạm trọng điểm, chủ chốt phối hợp với các trường sư phạm khác và Chương trình ETEP tiến hành nghiên cứu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nội dung đào tạo để xây dựng mới chương trình đào tạo thống nhất trong cả nước.

 

         Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương đề xuất danh mục và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định để giao vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2017 - 2020; tổ chức rà soát quy định hiện hành về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu và tiêu chuẩn bàn ghế học sinh phổ thông.

           Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục chủ trì tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa theo quy định tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức thẩm định, phê duyệt, cho phép sử dụng sách giáo khoa (bao gồm bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì biên soạn và sách giáo khoa của các tổ chức, cá nhân) kịp thời triển khai chương trình mới bắt đầu đối với lớp 1 năm học 2020-2021.

           Tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình mới theo lộ trình, ưu tiên đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày đối với cấp tiểu học. Tổ chức và chỉ đạo các địa phương bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; đồng thời qua đó thực hiện chương trình tăng cường năng lực của các trường sư phạm trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình mới. Ban hành các văn bản phục vụ triển khai chương trình mới: Hướng dẫn các địa phương triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới; Hướng dẫn xây dựng nội dung giáo dục địa phương; Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Điều lệ trường phổ thông; Quy định về đánh giá học sinh;… đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình mới.

 

Tổng hợp tin: Văn phòng Sở

Quảng Nam tổ chức Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018 (24/12/2018)

       Nhằm đánh giá, lựa chọn đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp để xem xét bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III, hạng II; trên cơ sở đó đảm bảo quyền lợi của giáo viên tốt hơn sau khi được thăng hạng theo quy định; đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018.

       Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 25/12/2018 đến ngày 30/12/2018, tại Trường Đại học Quảng Nam, với hơn 2600 thí sinh là giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia dự thi. Giáo viên dự thi phải tham dự đủ 04 môn thi, đó là: Kiến thức chung; chuyên môn nghiệp vụ; Ngoại ngữ và Tin học. Thí sinh thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính.

       Để tổ chức Kỳ thi này, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 về thành lập Hội đồng thi với 07 thành viên, do Ông Lê Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; đồng thời ban hành Quyết định số 3744/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 về thành lập Ban Giám sát Kỳ thi có 05 thành viên, do ông Mai Văn Tám – Phó Chánh Thanh tra tỉnh là Trưởng Ban. Sáng nay, 24/12/2108, Ban Coi thi bắt đầu làm việc để quán triệt nội quy, quy trình coi thi, kiểm tra cơ sở vật chất, chuẩn bị các phòng máy và các điều kiện khác phục vụ cho Kỳ thi. Bắt đầu lúc 6 giờ 15 phút sáng mai, 25/12/2118, Hội đồng sẽ tổ chức Khai mạc Kỳ thi, tại Trung tâm Hội thảo Trường Đại học Quảng Nam. Sau đó, thí sinh bắt đầu dự thi theo khung thời gian đã được ghi cụ thể trên Giấy báo thi.

        Để có thông tin và nhận thức đầy đủ, đúng đắn về kỳ thi nhằm góp phần mang lại sự thành công cho việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp từ hạng IV lên III, từ hạng III lên II, năm 2018, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 1942/SGDĐT-TCCB ngày 21/12/2018 trong đó có trả lời một số vấn đề mà dư luận quan tâm như sau:

1 .Vì sao Quảng Nam không tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mà tổ chức kỳ thi

- Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên có thể lựa chọn hình thức tổ chức thi hoặc xét.

+ Nếu tổ chức kỳ thi thăng hạng thì thực hiện theo Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

+ Nếu tổ chức xét thăng hạng thì thực hiện theo Thông tư số 28/2017 TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

- Cả hai hình thức này đều đã được lãnh đạo UBND tỉnh họp bàn với các sở, ngành liên quan trước khi quyết định chọn hình thức thi như hiện nay. Lý do chọn hình thức thi đó là:

+ Khi xét thì hồ sơ, tiêu chuẩn và minh chứng cần thiết để thực hiện xét thăng hạng đòi hỏi thời gian kiểm tra, thẩm định tương đối dài và dễ phát sinh khiếu kiện, khiếu nại và có thể gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác minh, giải quyết;

+ Theo Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017, việc thăng hạng giáo viên từ hạng III lên hạng II ở cấp học mầm non, tiểu học phải thông qua việc chấm điểm hồ sơ và sát hạch. Giáo viên khi được xét đạt 100 điểm hồ sơ thì mới được tham gia sát hạch. Việc sát hạch này được thực hiện thông qua hình thức làm bài khảo sát hoặc phỏng vấn. Như vậy, phần hồ sơ phải đạt 100 điểm đã khó, giáo viên còn phải làm bài khảo sát (Giáo viên làm bài viết, hoặc trắc nghiệm) thì quả là áp lực cho giáo viên không khác gì thi.

Vì vậy, để đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch trong việc thăng hạng và mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng dạy và học trong nhà trường, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức thi thăng hạng đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018.

- Để đảm bảo công bằng, khách quan trong việc thi thăng hạng này, Sở GDĐT đã hợp đồng với Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước - Bộ Nội Vụ để tổ chức hình thức thi trực tiếp trên máy tính. (Sở đã ký kết hợp đồng với Viện trong tất cả các khâu từ thẩm định nội dung tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung và Chuyên môn nghiệp vụ; cung cấp nội dung ôn thi các môn thi Ngoại ngữ và Tin học, ra đề và bảo mật các môn thi; làm phách bài thi Ngoại ngữ Tiếng Pháp và Tiếng Trung; tổ chức coi, chấm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính, xác nhận kết quả điểm thi đối với tất cả các môn thi, trừ môn Ngoại ngữ Tiếng Pháp và Tiếng Trung thi trắc nghiệm trên giấy; đồng thời phối hợp với Sở tiến hành kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động của kỳ thi)

2. Tại sao phải tổ chức kỳ thi thăng hạng vào thời điểm này

Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên được tổ chức từ ngày 25/12/2018 đến ngày 30/12/2018. Trong khoảng thời gian này, giáo viên ở các trường đang tập trung ôn tập, kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 nên sẽ gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, tại Điều 9 Thông tư số 20/2017/TTBGDĐT ngày 18/8/2017 quy định: Giáo viên trong các cơ sở giáo dục tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp được tổ chức trước ngày 31 tháng 12 năm 2018 chưa yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp”. Do vậy, để tạo điều kiện cho giáo viên dự thi nên phải tổ chức kỳ thi trước ngày 31/12/2018./.

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng - VPS

 

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2018 - 2019 (27/09/2018)

      Hội nghị do đồng chí Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các phòng thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Thanh tra các huyện/ thị xã/ thành phố; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra của các Phòng GDĐT; Hiệu trưởng, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở quản lý.

 

          Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Cao Vân - Phụ trách Chánh Thanh tra Sở đã báo cáo đánh giá những kết quả đạt được; chỉ rõ những hạn chế, sai phạm phát hiện qua thanh tra trong năm học 2017 - 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo cho hoạt động thanh tra, kiểm tra năm học 2018 - 2019. Có thể nói, công tác thanh tra năm học 2017 - 2018 đã triển khai có hiệu quả tính đổi mới trong hoạt động thanh tra giáo dục và kiên quyết trong công tác xử lý vi phạm, góp phần giúp cho hoạt động quản lý giáo dục ở cơ sở tăng tính nề nếp, kỷ cương. Phát huy những kết quả đã làm được, năm học 2018 - 2019, Sở GDĐT tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để tăng tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra.

         Hội nghị đã nghe một số ý kiến đề xuất giải đáp những vướng mắc, khó khăn và phản ánh một số thực trạng cần thiết phải chỉ đạo, hướng dẫn để Thủ trưởng các đơn vị nắm được cách thức quản lý, tránh những sai phạm (vấn đề quản lý tài chính; điều kiện nhân lực phục vụ công tác kiểm tra nội bộ trường học; hiệu quả khắc phục sau thanh tra, kiểm tra; phương thức kiểm tra chuyên môn; phương thức quản lý dạy thêm ngoài nhà trường; hoạt động giữ trẻ ngoài giờ...). Các ý kiến nêu tại Hội nghị đã đặt ra một số yêu cầu mà trong hoạt động thanh tra, kiểm tra năm học 2018 - 2019 cần tiếp tục đầu tư những giải pháp quyết liệt, tích cực, cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục.

        Giám đốc Sở GDĐT - chủ trì Hội nghị đã trao đổi, chỉ đạo những giải pháp cần thiết phải chú trọng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị. Trên cơ sở đó, trong phần Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở chỉ đạo Thanh tra Sở cùng các phòng thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp nghiên cứu các quy định, thống nhất trong chỉ đạo quản lý và hướng dẫn thật cụ thể cho đơn vị từng nhiệm vụ, nhất là công tác quản lý tài chính; tăng cường tổ chức tập huấn công tác quản lý trường học (chú trọng việc quản lý tài chính, tài sản) và bồi dưỡng năng lực cộng tác viên thanh tra; tham mưu quy chế pháp lý và những giải pháp cụ thể đối với một số thực trạng phát sinh trong công tác quản lý giáo dục nêu tại Hội nghị... Đối với các đơn vị, Giám đốc Sở đã chỉ đạo nghiêm túc khắc phục những vấn đề hạn chế, sai phạm nêu chi tiết tại Hội nghị; tăng cường và phát huy vai trò của công tác kiểm tra nội bộ trường học; quán triệt đội ngũ trong việc chú trọng và thực hiện nghiêm túc quy chế thi; phát huy dân chủ trong nhà trường; đầu tư nghiên cứu văn bản và trao đổi với các phòng chức năng của Sở để nắm bắt và quản lý hoạt động tại đơn vị chặt chẽ, đúng quy định.

Qua hơn ba giờ làm việc tích cực, Hội nghị đã triển khai được những vấn đề quan trọng trong công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018 - 2019 để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng hướng dẫn. 

Tin: Cù Thị Vũ Quyên - Chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT

 

Quảng Nam: Tưng bừng khai giảng năm học mới 2018-2019 (14/09/2018)

  

Các em học sinh phấn khởi trong tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới

     Ông Ông Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Việt Cường, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh Quảng Nam; ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Khánh Toàn, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Lê Văn Thanh, ông Lê Trí Thanh, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ông bà trong lãnh đạo cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương đã đến dự lễ ở các trường và chung vui với ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới.

        Năm học 2018-2019, cả tỉnh có có 816 trường MN, TH, THCS và THPT (giảm 08 trường so với cuối năm học 2017-2018); trong đó: Mẫu giáo, Mầm non có 275 trường (Công lập 236 trường, ngoài công lập 39 trường, giảm 01 trường so với năm học qua); cấp học phổ thông có 541 trường (Tiểu học: 266 trường, giảm 08 trường; THCS: 218 trường, THPT: 57 trường, tăng 01 trường). Tổng số học sinh: 332.662 (MN 72.772 cháu, Phổ thông: 259.890 học sinh).

Ngày Hội đến trường của bé ở trường MG trên địa bàn TP  Hội An

         Từ tháng 8 năm 2018, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tu sửa cơ sở vật chất, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và thực hiện công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho năm học mới. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học qua, năm học 2018-2019 này, ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp trong Chỉ thị số 2919/CT - BGDĐT, ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         Trong không khí tưng bừng của ngày khai giảng, với sự quan tâm sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, và chính quyền địa phương; sự nỗ lực của toàn ngành, chắc chắn Giáo dục Quảng Nam sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp hơn nữa trong năm học 2018-2019./.

Cùng nhìn lại hình ảnh ngày khai giảng tại một số trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

Ngày khai giảng năm học mới tại trường Trần Qúy Cáp - Tam Kỳ

Quang cảnh buổi lễ khai giảng tại trường tiểu học Võ Thị Sáu - TP Tam Kỳ

Các bé tại trường Mẫu giáo hớn hở với các trò chơi trong ngày tựu trường

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng – VP Sở

Quảng Nam sẵn sàng cho năm học mới 2018-2019 (04/09/2018)

     Theo báo cáo nhanh của các đơn vị, năm học 2018-2019, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 816 trường MN, TH, THCS và THPT (giảm 08 trường so với cuối năm học 2017-2018); trong đó: Mẫu giáo, Mầm non có 275 trường (Công lập 236 trường, ngoài công lập 39 trường, giảm 01 trường so với năm học qua); cấp học phổ thông có 541 trường (Tiểu học: 266 trường, giảm 08 trường; THCS: 218 trường, THPT: 57 trường, tăng 01 trường). Tổng số học sinh: 332.662 (MN 72.772 cháu, Phổ thông: 259.890 học sinh).

vannghe

      Để chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019, toàn ngành đã đầu tư 361.659 triệu đồng để xây mới 562 phòng học (Mầm non: 228 phòng, tiểu học 253 phòng, THCS: 99 phòng, THPT: 12 phòng); sửa chữa 102 phòng học; xây mới 176 công trình vệ sinh (Khối phòng giáo dục: 162, khối trực thuộc Sở: 14); đầu tư 176.831 triệu đồng để mua sắm máy vi tính, thiết bị, bảng chống lóa, đóng mới bàn ghế học sinh (Khối phòng giáo dục: 149.144 triệu, khối trực thuộc Sở: 27.687).

     Về đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu của năm học mới (tính đến cuối tháng 7/2018, toàn tỉnh có 19.641 giáo viên, trong đó: 4.212 giáo viên mầm non, 7.064 giáo viên tiểu học, 5.560 giáo viên trung học cơ sở và 2.805 giáo viên THPT). Sở GDĐT và các địa phương đã tiến hành rà soát, cân đối lại đội ngũ giáo viên để bố trí số lượng hợp lý. Riêng Sở GDĐT đã tổ chức điều hòa, thuyên chuyển 118 giáo viên THPT để giải quyết việc thừa, thiếu giáo dục cục bộ ở một số đơn vị.

    Ngoài ra, Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ; tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019; đồng thời có văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác truyền thông về Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; tham mưu cho cấp ủy và chính quyền, phối hợp với các hội, đoàn thể để thực hiện tốt việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp; quan tâm hỗ trợ học sinh con gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để trường hợp học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường xảy ra. Theo Kế hoạch, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Nam sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 05/9/2018./.

Liên kết web
Tin tức nổi bật
Video

Video

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • images__3_
  • images__4_
  • images__2_
  • images__5_
  • images__6_
Tin chuyên môn
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 đã khép lại sau ba ngày thi hồi hộp và căng thẳng. Vẫn còn đó nhiều trường hợp thí sinh bỏ thi, số thí sinh vi phạm quy chế bị lập biên bản đình ...
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 82
Tháng 01 : 6.733
Quý 1 : 5
Năm 2019 : 5